Słowo.

65 tekstów – auto­rem jest Słowo..

miałam je­zioro pod no­gami za­marznięte ale miałam a te­raz zos­tała mi kra która led­wo zi­pie a je­zioro w około mnie już nie za­marznie lecz sto­pi się sto­pi się bar­dziej . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 grudnia 2010, 21:38

Ona nie chciała się narzu­cać. On nie chciał Jej za bar­dzo kom­pli­kować życia sobą. Tak jak­by nie wie­dzieli, że znaczą dla siebie więcej niż wszystko. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 3 listopada 2010, 20:54

Była bez­kom­pro­miso­wa w tym, co naj­pros­tsze- chciała udo­wod­nić so­bie, że jest sil­na i obojętna. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 października 2010, 16:39

Cza­sem myślę .... że nie myślę . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 października 2010, 20:09

I choćbym stanęła na głowie to i tak słuchaw­ki zaw­sze będą spląta­ne, her­ba­ta za gorąca, a fa­cet nie ten. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 października 2010, 20:16

na­rysuj mapę włas­ne­go życia i pójdź w miej­sce, gdzie będzie Ci najlepiej. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 4 października 2010, 18:44

` Le­piej jest sa­memu marznąć ciepłą nocą, niż o ko­goś nieus­tannie drżeć. ` 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 października 2010, 19:28

" Dlacze­go nic nie mówisz?

Zasługuję na 'przep­raszam' tak jak sa­mo jak Ty na 'spier­da­laj' " 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 września 2010, 17:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Słowo.

Użytkownicy
Kalendarz